POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKASI

 

Sorumluluğumuzun temel şartlarından en önemlisinin tüketici mutluluğu olduğunun bilinci ile kalite ve müşteri odaklı çalışmayı, değişken pazar koşullarına ayak uydurmayı bir yaşam biçimi olarak kabul ederiz.

Erpa Turizm Kimya San.Tic.Ltd.Şti. olarak hedefimiz; Tanımlanmış ve ölçülebilir ürün kriterlerine uygun olmayan, fiziksel, kimyasal veya biyolojik açıdan hijyenik olmayan ; tüketici sağlığını ya da tercihini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir hammaddenin ve ürünün, hiçbir şart altında kullanılmamasını ,üretilmemesini ve müşteriye sunulmamasını sağlamaktır.

Bu amaçla, hammadde alımından son ürünün fabrikadan sevk edilmesine kadar tüm süreçlerimizde;

 •  Ürün ve hizmetlerimizde müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşım ile sürekli kaliteyi sağlarız.
 •  Tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile birlikte sürdürülebilir iyileşme sağlarız, verimliliği artırırız. Sektörel ve teknolojik gelişmeleri sürekli ve sistemli olarak takip ederiz.
 •  Yasal düzenlemelerle belirlenen tüm yükümlüklerimizi sürekli ve sistemli olarak takip eder, eksiksiz olarak yerine getiririz.
 •  Strateji ve hedefler doğrultusunda kendimizi sürekli geliştiririz ve bu gelişimi eğitimlerle destekleriz.
 •  Her kademede, iç müşteri ve dış müşteri için etkin iletişim yöntemlerini oluştururuz ve devamlılığını sağlarız.
 •  ISO 9001 , ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının etkinliğinin sürdürülmesini sağlarız, kalite ve iş güvenliğini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaya çalışırız.

ÇEVRE POLİTİKASI

 

Erpa Turizm Kimya San.Tic.Ltd.Şti. olarak sürdürülebilirliği üretimden yönetime, yönetimden satışa tüm iş süreçlerimizde uyguluyoruz. Çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini yasal zorunlulukların ötesinde, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. Verimlilik projelerimiz sayesinde her yıl daha az enerji ve su kullanıyor, doğaya salınan gaz miktarı ve atıkları en düşük seviyeye indirgiyoruz.

Erpa Turizm Kimya San.Tic.Ltd.Şti. olarak hedefimiz; Ürün ve faaliyetlerimizin kalitesini daha da artırırken çevre üzerinde olumsuz etki oluşturmamaktır.

Bu amaçla; 

 • Çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülükleri yerine getiririz.
 • Tüm faaliyetlerimizde çevre kirliliğinin önlenmesine odaklanırız.
 • Doğal kaynak, hammadde ve enerji kullanımını azaltırız.
 • Faaliyetlerimiz dahilindeki tüm atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini azaltırız.
 • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan tüm paydaş zincirimiz dahilinde, birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini artırmaya katkıda bulunuruz.
 • Çevre sistemini sürekli geliştiririz.
 • Çevre ilkelerimize kamuoyunun kolaylıkla ulaşabilmesini sağlarız; kamuoyu ile dürüst, şeffaf ve hesap verilebilir bir iletişim kurar, kaydettiğimiz gelişmeleri düzenli aralıklarla paylaşırız.

İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI POLİTİKASI

 

Erpa Turizm Kimya San.Tic.Ltd.Şti. olarak; Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefleriz.

Bu amaçla; 

 • Tüm lokasyonlarımızda, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, taşeronlarımıza ve misafirlerimize güvenli ve uyumlu bir çalışma ortamı sağlarız.
 • İnsan davranışlarının etkilerini de göz önünde bulundurarak çalışma ortamlarındaki tehlikeleri belirleriz; bu tehlikelere bağlı riskleri henüz kaynağındayken yok eder veya en aza indirgeriz.
 • Çalışan sağlığı ve iş güvenliği konusunda proaktif davranırız.
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı iş güvenliği konusunda bilinçlendiririz.
 • Yasa ve yönetmelikleri, ulusal ve uluslararası standartları takip ederek ideal çalışma ortamını sağlarız.
 • Uygulama sonuçlarını izleyerek sürekli gelişimi sağlar ve teşvik ederiz.
Faaliyetlerimizin her aşamasında, her kademede tüm çalışanlarımızla bu görev bilinci ve sorumluluğuyla davranırız, tüm aşamalarda Erpa Turizm Kimya San.Tic.Ltd.Şti. değerlerine ve üretim ilkelerine sadık kalırız.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI


 • Müşterilerimizin her türlü öneri, şikâyet ve itirazlarını müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir ve raporlanabilir bir sistemi, 
 • Şirketimize iletilen memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri yapacağımızı 
 • Gelişime açık alanları tespit ederek verimliliği artıracağımızı, 
 • Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde yasal mevzuatı dikkate alarak, şeffaf bir yaklaşımla müşteri memnuniyetsizliklerini çözeceğimizi, bu çalışmalar doğrultusunda gerekli tüm kaynakları sağlayacağımızı, 
 • Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ederek bu ilkeleri uygulayacağımızı, taahhüt ederiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

Erpa Turizm Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Yönetimi olarak; 

 • Çalışanlarımıza ve topluma değer veren bir anlayışla varlığımızı sürdüreceğimizi,
 • Faaliyetlerimizle ilgili her türlü yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uyarak Çevre ve İSG Politikalarımız çerçevesinde tüm faaliyet ve yatırımlarımızı Erpa Turizm Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Çevre ve İSG Yönetim Sistemi ve Politikalarına göre yürüteceğimizi,
 • Çevre, eğitim, sağlık ve diğer sosyal sorumluluk alanına giren tüm konularda; sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul edeceğimizi,
 • Hammadde, doğal kaynaklar ve enerjinin etkin kullanımı ve etkin kullanım yöntemlerinin yeniliği ve sürekliliğini sağlayarak sera gazı emisyonlarını ve nakliyeden kaynaklı çevresel etkilerin düzeyini azaltacağımızı,
 • Paydaşlarımızla etkileşimimiz ile ortaya çıkan toplumsal değerlere ülkemiz ve dünya geleceği açısından öneminin bilinciyle yaklaşacağımızı,
 • Daha bilinçli bir gelecek için eğitimler ile Sürdürülebilir Üretim bilincini geliştireceğimizi,
 • Sürdürülebilir üretim çerçevesinde sosyal ve çevresel olarak ulusal ve uluslararası standartla uygun üretim ve şeffaf bir yaklaşım ile sektördeki güçlü konumunu koruyarak sürekli olarak gelişmeyi ilke edineceğimizi taahhüt ederiz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

İnsan; her işimizin, kararımızın ve davranışımızın odağında. Bu nedenle çalışanlarımızı ve toplumu her zaman ön planda tutuyoruz. Değerlerimizin olduğu gibi, insan kaynakları politikamızın temelini de insan oluşturur.

İnsan kaynakları misyonumuz; şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda insan kaynakları stratejileri geliştirmek, çalışan verimliliğini artırarak nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak şirketimizin büyümesine katkıda bulunmak ve tüm operasyonlarımızda insan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir.

İnsan kaynakları stratejimiz ise, şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu ve bağlılığı yüksek, eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini yönetim biçimimize yansıtır, bunları vazgeçilmezlerimiz olarak görürüz.

Markalarımızla ve geçmişimizle gurur duyarız. Karşımıza çıkan zorluklara olumlu bakış açısıyla ve "başarabiliriz” diyerek yaklaşırız. Doğruluğa, şeffaflığa ve profesyonelliğe değer veririz. İleri görüşlülük, yenilikçilik ve sürekli gelişim kültürünü teşvik ederiz. Yetki ve sorumluluk sahibiyiz. Başarmak için birlikte çalışırız. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevremize olumlu katkıda bulunuruz.

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime önem verir insana yatırım yapmaktan kaçınmayız.